Fiskeregler 2024

Velkommen til fiske i Beiarelva!

Det åpnes for fiske etter laks og sjøørret i de delene av Beiarvassdraget som er tilsluttet Beiarelva SA. Ved fisketrappene i Tollåga og Hauforsen er det fredningssoner på 50 meter nedenfor trappene. I Tollåga er det heller ikke tillatt å fiske på anadrom strekning ovenfor fisketrappa.Fisketid

Laks:
15.06 – 31.08

Sjøørret:
15.06 – 31.08 i hele elva. Nedstrøms Storjord bru til og med 14.sept.

Sjørøye:
Fredet.

Fiskedøgnet:
Fra kl. 06.00 til 24.00

Åpningsdøgnet: Fisket starter kl. 12.00 den 15.06 og varer frem til kl. 06.00 den 16.06.

På sonene Tvervik, Arstad/ Dokmo, Soløy, Moldjord og deler av Vold (Storøyra) opp til 
høyspent som krysser Beiarelva og grense Kvæl – kan det fiskes hele døgnet hele 
sesongen.

Ved lav vannstand under 7m3/sek vil styret vurdere å begrense- eller stenge elva for fiske.Sesongkvote og minstemål

Laks: Døgnkvote: 3 laks, hvor kun 1 laks under 65 cm kan avlives pr. fisker

Sesongkvote:
4 lakser under 65 cm per fisker.
All laks over 65 cm skal settes ut.
Minstemål 40 cm.
Kvote på utsatt fisk er max 2 stk pr. fisker pr. dag.

Sikker oppdrettslaks kan avlives hele sesongen uavhengig av kvoter.  
Oppdrettslaks som ikke er forevist/godkjent av fiskekortselger skal trekkes på kvote.
Bare kortselger eller den/de som Beiarelva SA har bestemt, stadfester hva som er sikker oppdrettslaks.

Oppdrettslaks går ikke på kvoten og beholdes av fisker etter at den er forevist. 
Feilvurdert fisk innleveres grunneier/fiskekortselger.

Sjøørret:
Døgnkvote: 3 sjøørreter under 60 cm

Sesongkvote:
10 sjøørreter under 60 cm per fisker.
Minstemål 40 cm.
All sjøørret over 60 cm skal settes ut.Agn og redskapsbruk

Regelendring for Beiarelva

1. Oppkjøp av flere kort i eget- eller andres navn på samme sone/samme dag er å anse som ulovlig.

2. Framleie eller videresalg av fiskekort som ikke omfatte avtaler inngått før sesongstart med grunneier er å anse som ulovlig. 

Andre fiskeregler

Skitt fiske!
Takk for at du følger fiskereglene og at du valgte Beiarelva – velkommen tilbake.

Konsekvenser ved brudd på fiskeregler 2024

Alle som fisker i Beiarvassdraget aksepterer fiskereglene og må overholde dem.
Brudd på reglene er straffbart, jf. Lov om laksefiske og innlandsfiske mv., og kan føre til politianmeldelse.

Konsekvenser ved brudd på fiskeregler

1. gang 2. gang

FISKEUTSTYR OG DESINFISERING

Fiske uten å ha desinfisert fiskeutstyr Utestengt 1 år
Bruk av ulovlig fiskeutstyr Utestengt 1 år

FISKEKORT, FISKETID OG FISKEPLASS

Fiske uten gyldig betalt fiskekort Utestengt 1 år
Fiske uten statskort (Nasjonal fiskeravgift) Utestengt 1 døgn Utestengt 1 år
Fiske på en annen persons fiskekort Utestengt 1 år
Fiske i fredningstid på fiskedøgn (nattfiske) Utestengt 1 år
Fiske utenom fiskesesong Utestengt 2 år
Fiske feil sone (m fiskekort tilstøtende sone) Advarsel Utestengt 1 år

FANGSTKVOTER

Avlivet fisk inntil 5 cm over maxmål Utestengt 1 døgn Utestengt 1 år
Avlivet fisk > 5 cm over maxmål Utestengt 1 år
Avlivet for mange fisk i døgnet Utestengt 1 år
Fisk som skal innleveres ikke blir levert Utestengt 1 år
Overskredet døgnkvote Utestengt 3 døgn Utestengt 1 år

1. gang 2. gang
FISKEUTSTYR OG DESINFISERING
Fiske uten å ha desinfisert fiskeutstyr Utestengt 1 år
Bruk av ulovlig fiskeutstyr Utestengt 1 år
FISKEKORT, FISKETID OG FISKEPLASS
Fiske uten gyldig betalt fiskekort Utestengt 1 år
Fiske uten statskort (Nasjonal fiskeravgift) Utestengt 1 døgn Utestengt 1 år
Fiske på en annen persons fiskekort Utestengt 1 år
Fiske i fredningstid på fiskedøgn (nattfiske) Utestengt 1 år
Fiske utenom fiskesesong Utestengt 2 år
Fiske feil sone (m fiskekort tilstøtende sone) Advarsel Utestengt 1 år
FANGSTKVOTER
Avlivet fisk inntil 5 cm over maxmål Utestengt 1 døgn Utestengt 1 år
Avlivet fisk > 5 cm over maxmål Utestengt 1 år
Avlivet for mange fisk i døgnet Utestengt 1 år
Fisk som skal innleveres ikke blir levert Utestengt 1 år
Overskredet døgnkvote Utestengt 3 døgn Utestengt 1 år

Utestengelse gjelder fra og med tidspunkt, dato/år/klokkeslett.

Husk fangstrapportering – også 0-fangst!