Fiskeregler 2021

Vennligst respekter fiskereglene våre! De er til for oss alle og fiskene våre.

 • Det åpnes for fiske etter laks og sjøørret i de delene av Beiarvassdraget som er tilsluttet Beiarelva SA. Ved fisketrappene i Tollåga og Hauforsen er det fredningssoner på 50 meter nedenfor trappene. I Tollåga er det heller ikke tillatt å fiske på anadrom strekning ovenfor fisketrappa. 

 • Fisketid  

  Laks: 15.06 2021 – 31.08 2021
  Sjøørret: 15.06 – 31.08 i hele elva. Nedstrøms Storjord bru til og med 14.sept.
  Sjørøye: Fredet.


  Fiskedøgnet: Fra kl. 06.00 til 24.00
  På åpningsdagen, 15.06. er fisketiden fra kl 12.00 – 24.00 med nattåpent til 16.06. På sonene Tvervik, Arstad/ Dokmo, Soløy, Moldjord og deler av Vold (Storøyra) opp til høyspenten som krysser Beiarelva og ved grense Kvæl - kan det fiskes hele døgnet hele sesongen.
  Ved lav vannstand under 7m3/sek vil styret vurdere hele elva stengt for fiske.

 • Sesongkvote og minstemål

  Laks: Døgnkvote: 1 laks under 65 cm per fisker.
  Sesongkvote: 4 lakser under 65 cm per fisker.
  All laks over 65 cm skal settes ut.
  Minstemål: 35 cm

  Kvote på utsatt fisk er maks 3 stk pr. fisker pr. dag.


  Sikker oppdrettslaks kan avlives hele sesongen, uavhengig av kvoter. Oppdrettslaks som ikke er forevist og godkjent av fiskekortselger skal trekkes på kvote.


  Bare kortselger eller den/de som Beiarelva SA har bestemt, stadfester hva som er sikker oppdrettslaks. Oppdrettslaks går ikke på kvoten og beholdes av fisker etter at den er forevist. Feilvurdert fisk innleveres kortselger.


  Sjøørret: Døgnkvote: 4 sjøørreter under 65 cm.
  Sesongkvote: 25 sjøørreter under 65 cm per fisker.
  Minstemål: 30 cm
  All sjøørret over 65 cm skal settes ut.

Agn og redskapsbruk

 • Det er tillatt å fiske med redskap som har inntil én trippelkrok.

 • Når det fiskes for å sette ut fisk, anbefales det å fiske med kroker uten mothake

 • Det åpnes for markfiske i hele elva

 • Det kan fiskes med én stang per fisker, og fiskestanga skal ikke forlates under fiske.

 • Det er forbud mot bruk av utstyr for elektronisk leiting av fisk, samt bruk av klepp.

 • Fiske med flue og søkke er forbudt. Ved bruk av flue som agn skal flytende dupp eller fluesnøret utgjøre kastevekten.

Andre fiskeregler

 • Alt utstyr inklusiv støvler/vadere skal desinfiseres før det gis tillatelse til fiske i Beiarelva og lakseførende sideelver uansett hvor utstyret sist ble brukt. Dette påbudet gjelder også kanoer/båter eller annet utstyr som blir brukt i elva. Desinfiseringsattest fra andre elver er ikke gyldig i Beiarvassdraget.

 • Bevegelig fiske medstrøms er påbudt.

 • Avliva og utsatt fisk føres på kortet og rapporteres innen 1 døgn. Også «nullfangst» skal rapporteres. Fisk over 65 cm som avlives pga skader rapporteres kortselger til oppgitt tlf.nr. på SMS umiddelbart. Fisken forevises og innleveres grunneier/fiskekortselger.

 • Det skal tas skjellprøver av all laks og oppdrettslaks som avlives.

 • Fisk som slippes tilbake i elva må behandles så skånsomt som mulig for å unngå dødelighet. Den skal aldri tas opp av vannet.

 • Alle fiskere skal ha ei langnebbet tang til bruk ved uttak av kroker.  Når kroken sitter i halsen skal lina kuttes. Alle skal ha tilgang til knuteløs hov.

 • Skadet fisk eller fisk som er utkjørt skal settes i kvilekasser der slike fins.

 • Det oppfordres til å merke fiskestangen på 65cm med tape. Slik går kontrollen av fiskelengden fort, og dersom fisken skal tilbake, er disse ekstra sekundene viktige. 

 • Skitt fiske!

Konsekvenser ved brudd

 • Alle som fisker i Beiarvassdraget aksepterer fiskereglene og må overholde dem. Brudd på reglene er straffbart, jf. Lov om laksefiske og innlandsfiske mv., og kan føre til politianmeldelse. 

  Konsekvenser ved brudd på fiskeregler

  Fiskeutstyr og desinfisering   

  Fiske uten å ha desinfisert fiskeutstyr       

  1g. / Utestengt 1 år

  Bruk av ulovlig fiskeutstyr                          

  1g. / Advarsel                       

  2g. / Utestengt 1 døgn          

  3g. / Utestengt 1 år 

  Fiskekort, fisketid og fiskeplass                       

  Fiske uten gyldig betalt fiskekort                

  1g. / Utestengt 1 år

  Fiske på en annen persons fiskekort          

  1g. / Utestengt 1 år

  Fiske i fredningstid på fiskedøgn                 

  1g. / Advarsel                     

  2g. / Utestengt 1 år

  Fiske utenom fiskesesong

  1g. / Utestengt 2 år

  Fiske i feil fiskesone                                       

  1g. / Advarsel                       

  2g. / Utestengt 1 døgn       

  3g. / Utestengt 1 år

  Fiske uten statskort                                       

  1g. / Vil føre til anmeldelse, som igjen kan medføre bøtelegging

  Fangstkvoter

  Avlivet fisk inntil 5 cm over maksmål           

  1g. / Utestengt 1 døgn       

  2g. / Utestengt 1 år

  Avlivet fisk som er mer enn 5 cm over maksmål

  1g. / Utestengt 1 år

  Avlivet for mange fisk i døgnet                     

  1g. / Utestengt 1 døgn       

  2g. / Utestengt 1 år

  Avlivet for mange fisk i fiskesesongen       

  1g. / Utestengt 1 år

  Manglende rapport av fangst/nullfangst             

  1g. / Utestengt 1 døgn       

  2g. / Utestengt 1 år

  Fisk som skal innleveres ikke blir levert       

  1g. / Utestengt 1 år 

  Manglende rapport av fangst/nullfangst             

  1g. / Advarsel       

  2g. / Utestengt 1 døgn

  3g. / Utestengt 1 år

  Utestengelse gjelder fra og med tidspunkt, dato/år/klokkeslett.